Yhdistyksen säännöt

§1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry
Kotipaikka Nokia, yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007

§2 Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuntourheilua ja levittää kuntourheilun harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä, sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta kuntourheiluun.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
 • antaa tietopuolista opetusta
 • toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia
 • hankkii tarvittavia välineitä yhdistyksen käyttöön
 • ylläpitää omia internet-sivuja
 • vaikuttaa toiminta-alueillaan liikunta-, terveyskasvatus-, sekä liikuntapaikkasuunnitteluun
 • järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen
 • osallistuu jäsentensä välittömiin kilpailukustannuksiin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen luvan, toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia, harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä, sekä tehdä pienimuotoista talkootyötä.

§3 Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

§4 Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenenllä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

§5 Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannatusjäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä jäsenmaksuvelvollisuutta.

§6 Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

§7 Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§8 Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan, sihteerin, toiminnantarkastajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

§9 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen oikeuttama henkilö kaksi yhdessä.

§10 Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

§11Tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Tarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta.

§12 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja mahdolliset ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin

 • käsiteltävä edellisen vuoden toimintakertomus
 • käsiteltävä hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös
 • kuultava toiminnantarkastajien lausunto sekä
 • päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Yhdistyksen vaalikokous on pidettävä joulukuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin

 • valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 • valittava toiminnantarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä
 • päätettävä seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksun suuruus
 • päätettävä kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • hyväksyttävä hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§13 Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaiseen kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§14 Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varen kirjallisesti vaatii.

§15 Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 30 päivää ennen kokousta yhdistyksen ylläpitämän nettisivuston uutispalstalla ja/tai kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

§16 Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

§17 Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

§18 Vahingonkorvaukset dopingrikkomustapauksissa

Mikäli yhdistystä edustava urheilija syyllistyy antidoping-rikkomukseen, on hänen korvattava siitä aiheutuva välitön taloudellinen vahinko Suomen kahvakuula ry:lle. Dopingrikkomuksen tapahtuessa on urheilijan aina maksettava vahingonkorvauksena Suomen kahvakuula ry:lle vähintään se rahamäärä, jonka Suomen kahvakuula ry joutuu rikkomuksesta maksamaan Suomen Painonnostoliitolle, sekä mikäli urheilijalle on maksettu §2 kohdassa mainittua kilpailuavustusta, on nämä palautettava Suomen kahvakuula ry:lle. (Esim. vuonna 2013 SPNL:n asettaman seurasakon suuruus on vähintään 1500 eur.)

§19 Nämä säännöt on Suomen kahvakuula ry:n kokous hyväksynyt 16.2.2013.

One response to “Yhdistyksen säännöt

 1. Pingback: Sääntömuutokset 2013 | Suomen kahvakuula ry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *